Privacy verklaring

 

Yvonne van der Heden | Professional Organizer en Budgetcoach neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Yvonne  verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 van toepassing is.

Voor het verkrijgen van de schriftelijke toestemming maakt Yvonne gebruik van een toestemmingsformulier waarin de cliënt akkoord geeft voor het verzamelen en verwerken van zijn/haar gegevens.

Yvonne van der Heden | Professional Organizer en Budgetcoach is een eenmanszaak en is in 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51789876. Het bedrijf is gevestigd aan Westmeerlaan 36, 2371 CD te Roelofarendsveen, waar Yvonne ook woont. Ze is telefonisch te bereiken op 06 – 4037 1195, via e-mailadres info@proforg.nl of via het contactformulier op haar website www.proforg.nl . Daarnaast is Yvonne te vinden via het sociale media kanaal Facebook. 

De persoonsgegevens die zij (na schriftelijke toestemming van de cliënt) verzamelt en verwerkt zijn:

  • Voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige gegevens die de (toekomstige) cliënt zelf aan haar verstrekt, afhankelijk van de hulpvraag. Hieronder vallen bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN), de geboortedatum, gegevens m.b.t. de gezondheid of burgerlijke staat.

Het spreekt voor zich dat een correcte behandeling van de hulpvraag kan leiden tot het nodig hebben/opvragen van meer gegevens dan hierboven genoemd worden.

De gegevens worden gebruikt om tot een goede begeleiding en afhandeling  van de hulpvraag te komen. Voor het bijhouden van een correcte financiële boekhouding zijn deze gegevens ook noodzakelijk.

Bovengenoemde gegevens moeten van rechtswege zeven jaar bewaard blijven na het beëindigen van de geleverde diensten. De gegevens worden uitsluitend en alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Mocht men de indruk hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, wordt de cliënt verzocht direct contact met Yvonne op te nemen.

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om een eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Het recht op overdraagbaarheid houdt in dat de cliënt een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van hemzelf, waarover Yvonne beschikt, aan hem op te sturen in een computerbestand.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vraagt Yvonne een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie kunnen de pasfoto,  de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoort- of id-nummer en burgerservicenummer (BSN) zwartgemaakt worden. Dit ter bescherming van de cliënt. Yvonne reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op dit verzoek.

Mocht deze reactie niet tot een  bevredigend resultaat leiden, dan kan men een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.